คำว่า afford ในภาษาอังกฤษแบบสัญญากฎหมาย แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: ไปเจอคำว่า afford ในสัญญาหรือพวกเอกสารกฎมาย ไม่เข้าใจความหมายและวิธีการใช้  มันเหมือน afford ในความหมายแบบภาษาอังกฤษที่เราใช้ทั่วไปหรือไม่

ตอบโดย: ไกรวัล

ในภาษาอังกฤษ คำว่า “afford” ที่คนทั่วไปรู้จัก ก็คือ มีเงินมากพอที่จะซื้อของโน่นนี่นั่น หรือมีเวลามากพอที่จะทำโน่นนี่นั่น 

แต่ในภาษาที่เป็นทางการ รวมถึงภาษากฎหมาย เช่น ในเอกสารสัญญา หรือเงื่อนไขในทางกฎหมาย จะใช้คำว่า “afford” ในความหมายว่า “provide” = ให้, จัดหาให้ หรืออนุญาตให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะในทางกฎหมาย นิยมใช้คำว่า afford ในบริบท เช่น เปิดโอกาสให้ทำสิ่งหนึ่งได้, ต้องให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้น

ผมจะยกตัวอย่างการใช้ afford ในความหมายว่า provide (เฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษทั่วไป ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในงานกฏหมาย)  

Working at this company will afford me the opportunity to learn new skills. (การทำงานที่บริษัทแห่งนี้จะให้ผมมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ)

This will afford opportunities to solve problems. (นี่จะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ปัญหา)

YouTube affords the opportunity to people of all ages to produce their own digital contents. (ยูทูปทำให้เกิดโอกาสแก่ทุกคนทุกวัยในการผลิตเนื้อหาที่เป็นสื่อดิจิตอลของตัวเอง)

This new social security law will afford more protection to employees. (กฏหมายด้านประกันสังคมฉบับนี้จะให้ความคุ้มครองมากขึ้นแก่ลูกจ้าง)

ผู้ตอบ: ไกรวัล ศรีประทักษ์

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle