คณะอนุกรรมการ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คำถาม: คณะอนุกรรมการ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ

ตอบโดย: ไกรวัล

คำว่า อนุกรรมการ หมายถึง กรรมการชุดย่อย หรือกลุ่มบุคคลที่ถูกต้องขึ้นโดยคณะกรรมการชุดหลัก เพื่อพิจารณา ศึกษา และเสนอความเห็น ผลการศึกษาในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะ

เราทราบกันอยู่แล้วว่า คณะกรรมการ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “committee” จากนั้นให้เติมคำว่า sub นำหน้า เป็น “subcommittee”

การเติม sub ข้างหน้า จะให้ความหมายที่เป็นลักษณะ ใต้, อยู่ใต้ เช่น subcommittee (คณะอนุกรรมการ), subcontractor (ผู้รับเหมาช่วง เพราะอยู่ใต้หรือไปรับงานจากผู้รับเหมาหลักที่เรียกว่า contractor อีกที), subclause (ข้อสัญญาย่อย เช่น subclause 1.1a, subclause 1c), sub-zero temperature (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา)

ตอบโดย: ไกรวัล

เว็บไซต์: library-lantern.com

FB เพจ: The library

Your reference library


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About ไกรวัล
ทำงานกฎหมาย ร่าง เจรจาสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศมานาน 15 ปี เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและไวยากรณ์ขั้นสูงในงานกฎหมาย รอบรู้เรื่องเอกสารภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ เรียบเรียงหนังสือเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมากกว่า 20 เล่ม เคยชนะเลิศอันดับหนึ่งการคัดเลือกหานักเขียนนิตยสาร I Get English เคยทำคะแนน TOEIC เต็ม 990 ทำ IELTS score 8 โดยเฉพาะ writing part และหนึ่งในสามคนไทยที่สอบได้ใบอนุญาตฟีฟ่าประกอบธุรกิจตัวแทนนักฟุตบอลทั่วโลกครั้งแรก ไกรวัลจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา International Business (awarded with Distinction) จาก University of Wollongong และสาขาการเงิน จาก University of Newcastle