การ หัก ณ ที่จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทในไทย จ่ายให้กับบริษัทสิงคโปร์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เรื่อง การ หัก ณ ที่จ่าย เงินได้ที่เป็นปันผล โดยบริษัทในไทย จ่ายให้กับบริษัทสิงคโปร์ และหากจะจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นสิงคโปร์ ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่?

ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการตอบคำถาม มีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่

1 มาตรา 70 ของประมวลรัษฎากร

2 มาตรา 40(4) (ข)  ของประมวลรัษฎากร

3 คำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 4/2528 (เนื่องจากในส่วนที่มีแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งอื่น ไม่เกี่ยวข้องกับคำถาม ผมจึงขออ้างถึงเฉพาะคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 4/2528 เท่านั้น)

4 Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) ระหว่าง ไทย กับ สิงคโปร์

เริ่มจากมาตรา 70 ของประมวลรัษฎากร บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินพึงประเมินตามมาตรา 40(4) (ซึ่งก็คือ เงินได้ที่เป็น เงินปันผล) มีหน้าที่เสียภาษี    โดยให้บริษัทตามกฎหมายไทยซึ่งเป็นผู้จ่าย มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย (ดูมาตรา 70 ของประมวลรัษฎากร ข้างล่างที่แปะมาค่ะ)

มาตรา 70 ของประมวลรัษฎากร

จากมาตรา 70 ที่มีพูดถึง เงินได้พึงประเมินมาตรา 40   ซึ่ง มาตรา 40 (4) ตรง (ข) เป็นเรื่องปันผล (ดู มาตรา 40(4) (ข)  ของประมวลรัษฎากร ข้างล่างที่แปะมาค่ะ)

มาตรา 40(4) (ข)  ของประมวลรัษฎากร

จากนั้น ไปดูคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  โดยข้อ 5 ของคำสั่งดังกล่าว จะพูดถึงการคำนวณหักไว้อัตราร้อยละ 10 (ดูคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 4/2528 ข้างล่างที่แปะมาค่ะ)

ข้อ 5 ของคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 4/2528

และเนื่องจากเป็นนิติบุคคลสัญชาติสิงคโปร์ซึ่งไม่มีสาขาตัวแทนหรือลูกจ้างในประเทศไทย ต้องไปดู Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA)  ซึ่งใน Article 10 ข้อ 2 ของ DTAA อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์  ให้หัก ณ ที่จ่าย เท่าอัตราภาษีไทย  แต่ไม่เกินอัตราที่ระบุใน DTAA และในกรณีที่บริษัทผู้รับปันผล ถือหุ้นในบริษัทจ่ายปันผล  เป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ขึ้นไป  จะต้องหัก ณ ที่จ่ายไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินปันผล  (เช่น สมมติว่าปัจจุบัน บริษัทสิงคโปร์ถือหุ้นเกินร้อยละ 25 ในบริษัทไทย ซึ่งหมายความว่า การหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10  ตามอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายปันผลโดยบริษัทตามกฎหมายไทย ก็ยังจะไม่เกินร้อยละ 20 ใน DTAA อยู่ดี  จึงสามารถใช้ตามการหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 ได้) (ดู DTAA Thailand-Singapore ข้างล่างที่แปะมาค่ะ)

สรุป ก็คือ กรณีบริษัทไทย จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทสิงคโปร์ ที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย     บริษัทไทยมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล พร้อมยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 ค่ะ


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bloggers

About หนิง นันทิชา
นักกฎหมาย(ยัง)สาว ด้าน Commercial Law ชำนาญการตรวจสอบสัญญาธุรกิจ ศึกษาเรื่องการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์นานนับ 10 ปี รักในการถ่ายทอดความรู้เทคนิคการอ่านการตีความเงื่อนไขทางธุรกิจให้กับกลุ่มคนที่ไม่ใช่นักกฎหมาย เคยทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยรัฐและปัจจุบันดูแลงานกฎหมายในบริษัทมหาชน นันทิชาเป็นศิษย์เก่า Queen Mary, University of London (QMUL) School of Law สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท LLM สาขา Intellectual Property Law และ LLM with Merit สาขา Tax Law และเนติบัณฑิตไทย